Schoolvisie

Basisschool Herx is een school van de Vlaamse Gemeenschap. Ons doel is leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve, positief kritische jongeren.

Hoe wij dat doen, wordt bepaald door het pedagogisch project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO!). Daarin zijn de grote principes van onze onderwijsvisie en -strategie vastgelegd. Binnen dit kader ontwikkelt onze school haar eigen schoolwerkplan. Het PPGO! heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en vooral aan het Verdrag over de Rechten van het Kind (dat op 20 november 1989 in New York werd aangenomen).
Het PPGO! streeft de totale ontwikkeling van de persoon na en heeft daarbij oog voor de optimale ontwikkeling van elke individuele leerling.
De integrale tekst van het PPGO! Is terug te vinden op www.g-o.be.

Ons pedagogisch project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen. Bij het begeleiden van kinderen in hun ontwikkeling leggen wij de klemtoon én op de mens als individu én op de mens als gemeenschapswezen. Kortom, alle kinderen zijn welkom in onze school!

Daarnaast willen wij ons onderscheiden van de anderen door klemtonen te leggen in onze visie en extra aandacht besteden aan bepaalde aspecten die kenmerkend zijn voor onze school:

Een leerling in campus Herx (basis- en tienerschool):

ONTDEKT zichzelf en de wereld

VERBINDT zich met de groep

leert zich FOCUSSEN

Visie op leren #focussen

De eindtermen, opgesteld door de Vlaamse Gemeenschap, zijn onze leidraad. Daarnaast volgen we de leerplannen van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Onze leerkrachten creëren aantrekkelijke en uitnodigende onderwijssituaties die heel nauw aansluiten bij de leefwereld van de kinderen.

In onze kleuterklassen werken we vanuit de ervaringswereld van het jonge kind en we doen er aan totaliteitsonderwijs waarbij de betrokkenheid en het welbevinden van de kleuter centraal staat. In het lager onderwijs streven we naar het bereiken van de leerplandoelstellingen en de eindtermen, rekening houdend met de mogelijkheden van elk individueel kind en let het recht van elk kind om: “kind te mogen zijn”.

Optimale leercondities #focussen

Computers en laptops in de klas, digitale schoolborden, een techniekklas & techniekmobiel, een creaklas, expeditieweken in de tienerschool, een leerkrachtenteam dat zich voortdurend bijschoolt en openstaat voor nieuwe inzichten, aangepast meubilair, extra leerpakketten voor hoogbegaafden en kinderen met leermoeilijkheden, onderwijs in kleine groepen, … alles is aanwezig voor een veelzijdige ontwikkeling van het kind.

Aandacht voor sociale vaardigheden #verbinden

Sociale vaardigheden zijn erg belangrijk! Overal waar we gaan en staan in de wereld, gaan we om met andere mensen. Niemand leeft alleen. Een kind wordt niet geboren met het vermogen tot samenspel, het oplossen van ruzies, het uiten van gevoelens. Dat moet het leren. Wij doen dit heel bewust. Onze kinderen helpen elkaar, niet alleen in de klas, ook daarbuiten.

Op onze campus hebben we als leerkrachtenteam de taak om de kinderen te begeleiden bij het vormen en verwoorden van hun mening ten aanzien van thema’s die leven in onze huidige maatschappij. Zij moeten leren initiatieven nemen en hun verantwoordelijkheid opnemen. We vinden het belangrijk dat de kinderen respect hebben voor elkaar, elkaars mening en elkaars bezit, voor de leermiddelen en de infrastructuur van de school

Coachingsgesprekken #focussen

Dagelijkse en wekelijkse terugkoppeling/ feedback van de klasleerkrachten
Wat moet ik doen?
Hoe ga je het doen?
Hoe heb je het gedaan?
Hoe voel je je?

We zijn een school waar elk kind koning is #focussen #ontdekken # verbinden

We willen in ons onderwijs kansen bieden aan alle kinderen op school. Kwaliteitsvolonderwijs geven, met aangepaste zorg voor alle leerlingen en met goede hulpmiddelen in ons hoofddoel. Het frontaal, klassikaal onderwijs wisselt af met partner- en groepswerk, waarbij rekening gehouden wordt met de individuele noden. De leerkracht gaat flexibel om met het leertempo en de hoeveelheid leerstof, want ieder kind is uniek. We hanteren daarom volgende kernwoorden:

 • stellen van duidelijk afgebakende doelen;
 • vertrekkend vanuit een positief zelfbeeld;
 • samen leren, samen leven;
 • iedereen engageert zich om talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te laten groeien bij kinderen;
 • respect voor ieders cultuur, waarden en geloofsovertuiging.

De lessen in onze school verlopen in een levendige, aangename klassfeer waarbij moderne leermiddelen en methoden worden gebruikt. We leren kinderen vaardigheden aan die een stevige basis bieden voor hun verdere toekomst:

 • zelfstandigheid;
 • leren plannen;
 • leren ontdekken en aanwenden van eigen mogelijkheden;
 • inspelen op actualiteit;
 • leren in groep werken;
 • inzicht verwerven;
 • zich leren uitdrukken;
 • discussiëren;
 • luisterbereidheid;
 • kritisch zijn;
 • sociaal vaardig en respectvol zijn.

Alles ligt zeer dichtbij #ontdekken

Campus Herx ligt midden in de dorpskern.Uitstapjes naar de bibliotheek, de lokale handelaars, het gemeentelijk park Olmenhof, deelname aan sportactiviteiten … zorgen ervoor dat de buitenwereld nooit veraf is. Leren in werkelijkheid is werkelijk leren!

Veel groen en bewegingsruimte #ontdekken 

Ruime klaslokalen, een grote groene speelomgeving met eigen speelplaatsen voor kleuter en lagere school, een aparte overdekte speelplaats, een sporthal met veel sport- en spelmogelijkheden, … tal van troeven op campus Herx in de Dr Vanweddingenlaan.

Op onze ruime, groene campus gaan we met alle leerlingen op expeditie. Ruil je schoenen in voor regenlaarsjes en zoek mee naar oplossingen, want duurzaamheid is geen begrip maar een mindset”

Leerlingen- en tienerraad #verbinden

Al enkele schooljaren hebben we een leerlingenraad dat elk jaar opnieuw verkozen wordt door en onder onze leerlingen vanaf het eerste leerjaar. Elk jaar opnieuw maken we er een echte verkiezing van met oproepingsbrief, stembiljet, kieshokjes, … . Verkozen leerlingen krijgen de kans om promotie te voeren voor de actiepunten waarachter zij staan.

Vanaf het schooljaar 2018 – 2019 is er een ook een tienerraad, verkozen uit de leerlingen van de tienerschool. In de tienerraad wordt er ook nog gewerkt met tienerschepenen en een echte tienerburgemeester. De verkozen leden gaan ook hier in interactie met leerkrachten en directie om initiatieven op poten te zetten of projecten uit te werken.

Samen met ouders … #verbinden

Wij informeren ouders via mail, agenda of een heen- en weerschriftje, schoolinfo op facebook of website, rapporten, nieuwsbrieven. Jaarlijks worden er ook openklasdagen (per jaar voor elke instapdatum), oudercontacten, persoonlijke gesprekken georganiseerd.

Ouders kunnen bij moeilijkheden of problemen altijd contact opnemen met leerkrachten en/of directie. Dit kan via mail, agenda, telefonisch of gewoon door ons aan te spreken. De deur staat open!

Daarnaast zijn er per leerjaar ook klasouders aangesteld.

 • Klasouders zijn één of, bij voorkeur, twee ouders per klas
 • Die vervullen een actieve rol in de communicatie en/of de samenwerking tussen ouders en de school.
 • Klasouders helpen om ouders dichter bij het klas- en het schoolgebeuren te brengen.
 • Ze zijn een aanspreekpunt voor andere ouders en kunnen de leerkracht helpen in het aanspreken van ouders.
 • Klasouders slaan een brug tussen ouders en klas

Vrij frequent doen we ook een beroep op ouders voor verschillende activiteiten. De “Helpende Handjes” zijn er o.a. voor het rijden naar uitstappen, ondersteunen van activiteiten, helpen tijdens kooklessen, … . Lees zo dadelijk ook even het luikje van het oudercomité HERX voor meer informatie over ouders die graag hun steentje willen bijdragen voor de school.

© 2018 Basisschool Herckerhof