Schoolvisie

Onze prioriteit is : “ Samen leren, samen leven” .(De gedachtengang van het PPGO).

Wij leggen accenten op:

 • respectvol omgaan met elkaar
 • sociaal zijn
 • verdraagzaamheid

Wij engageren ons om talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te laten groeien bij onze kinderen. Wij zijn ervan overtuigd dat werken met talenten, werken aan een positief zelfbeeld is. 

Zo begeleidt ons team kinderen zodat ze de kans krijgen om op te groeien tot gelukkige, positief denkende en kritische jongeren.

In onze kleuterklassen werken we vanuit de ervaringswereld van het jonge kind en doen we aan totaliteitsonderwijs waarbij de betrokkenheid en het welbevinden van het kind centraal staan.

In het lager onderwijs streven we naar het bereiken van de eindtermen, rekening houdend met de mogelijkheden van elk individueel kind, en met het recht van elk kind om :  “Kind te mogen zijn”.

We streven naar een goede samenwerking met de ouders.

We werken toekomstgericht en spelen in op nieuwe tendensen en mogelijkheden, zowel pedagogisch als didactisch (innovatief).

Wij zijn een school waar elk kind koning is.  

In onze school streven wij allen, leerkrachten en ouders , directie en schoolbestuur, volgende kernwoorden na :

 • We maken duidelijke afspraken en we stellen duidelijke doelen. Door het uitwisselen van ervaringen en het benutten van de sterktes en zwaktes van elk, geven we al onze kinderen de kans om te leren en te groeien (samenwerken).
 • “Samen leren, samen leven”.
 • Iedereen heeft talenten, vertrekken uit een positief zelfbeeld van een kind is duidelijk onze prioriteit!
 • We stimuleren dit positief zelfbeeld .
 • Iedereen engageert zich om talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te laten groeien bij onze kinderen (zelfvertrouwen).
 • We tonen respect en openheid voor andere culturen en waarden.

We werken toekomstgericht en we spelen in op nieuwe tendensen en mogelijkheden, zowel pedagogisch als didactisch, die passen binnen de visie van onze school (innovatie).

We begeleiden kinderen zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, positief denkende en kritische jongeren.

We bieden kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden en dit kan niet zonder een duidelijke onderwijsvisie én -strategie.

De grote principes van de onderwijsvisie en -strategie zijn vastgelegd in het Pedagogisch Project van het GO! Hier steunen wij op.

Het PPGO heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en vooral aan de Rechten van het Kind.

Het PPGO streeft de totale ontwikkeling van de persoon na en heeft daarbij oog voor de optimale ontwikkeling van elke individuele leerling.

Ons pedagogisch project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen. In de ontwikkelingsbegeleiding van jongeren leggen wij de klemtoon én op de mens als individu én op de mens als gemeenschapswezen.

Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project. De scholen van het GO! zijn democratisch.

Daarom is er op onze school een proces op gang gebracht waarbij alle belanghebbende zich uitgenodigd en gestimuleerd voelen om betrokken te worden bij het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen.

Informatie, coördinatie en inspraak zijn fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO!  in het algemeen en van onze school in het bijzonder.

Elke persoon heeft medezeggenschap en zegt haar/zijn menig.

Zo vormt ons team een eenheid die nodig is om onze school ,met de neuzen in dezelfde richting, dezelfde koers te laten varen.

Inspraak, mee beslissen, mee verantwoordelijk zijn…vinden wij in onze school belangrijk. Dit blijkt duidelijk uit onze organisatie en werking die past in het complete functioneren van het GO!

Basisschool Herx is een school van de Vlaamse Gemeenschap. Dit betekent dat wij onze leerlingen niet alleen op cognitief (leren en studeren) gebied 100 % bijstaan, maar ook op socio- emotioneel, lichamelijk en cultureel vlak hen alle kansen geven om zich maximaal te ontplooien.

Wij volgen de waarden uit dit Pedagogisch Project en leggen hierbij onze eigen accenten, we zijn een school waar elk kind koning is.

Alle kinderen zijn welkom in onze school.

Een enthousiast team geeft de leerlingen de beste ontwikkelingskansen. We staan steeds open voor vernieuwing.

We bewaken voortdurend de kwaliteit van ons onderwijs, streven de ontwikkelingsdoelen na en doen er alles aan om de eindtermen te bereiken. We streven ernaar de leergebied vakoverschrijdende eindtermen te bereiken

We vinden het belangrijk dat wat de kinderen leren is afgestemd op hun leef- en belevingswereld.

Wij brengen respect en begrip op voor de levensopvatting en de afkomst van elk kind dat tot onze school behoort. We werken dagelijks aan sociale vaardigheden.

Sociale, creatieve en emotionele ontwikkeling vinden we evenzo belangrijk. (Bijlage : Socio-emotioneel project)

Voor alle leerlingen willen wij warme en veilige thuishaven zijn.

We bieden kwaliteitsonderwijs aan.

Kwaliteitsonderwijs geven, met aangepaste zorg voor alle leerlingen en met goede hulpmiddelen is ons hoofddoel. We willen in ons kwaliteitsonderwijs kansen bieden aan alle leerlingen om tot een harmonische ontwikkeling van de totale persoonlijkheid te komen door:

 • Het ontwikkelen van een kritische visie en een realistische kijk op het leven.
 • Het leren ontdekken en optimaal aanwenden van eigen mogelijkheden, vaardigheden op gebied van kennis, inzicht en attitudes.
 • Het inspelen op de actualiteit.
 • Het deelnemen aan culturele, sportieve en manuele activiteiten, ook naschools.
 • Werken met de ‘talenten’ van elk kind.

In onze school willen we doeltreffende studie- en leermethodes en een stevige basis aanbieden. Hierbij willen we onze kinderen volgende kwaliteiten laten verwerven:

 • zelfstandigheid
 • leren plannen
 • leren in groep werken
 • inzicht verwerven
 • zich leren uitdrukken en kunnen discussiëren
 • luisterbereidheid
 • kritisch zijn
 • eigen mening kunnen uiten
 • sociaal vaardig en respectvol zijn

In onze kleuterklassen werken we vanuit de ervaringswereld van het jonge kind en we doen er aan totaliteitsonderwijs waarbij de betrokkenheid en het welbevinden van het kind centraal staan.

Zo streven we naar het bereiken van de ontwikkelingsdoelen en het behalen van de eindtermen, rekening houdend met de mogelijkheden van elk kind afzonderlijk en met het recht van elk kind om : “Kind te mogen zijn”.

We volgen daarbij de leerplannen van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Onze leerkrachten voldoen met het oog op het aanbieden van kwaliteitsonderwijs aan de volgende criteria:

Kinderen kunnen motiveren en tot leren te stimuleren,

 • Samenwerken met andere collega’s.
 • Elk kind aangepaste kansen kunnen geven door preventie, differentiatie en remediëring.
 • Gebruik maken van de modernste technieken, communicatiemiddelen en didactische leermiddelen.
 • Kinderen kunnen begeleiden, bijsturen en evalueren in het leerproces- organiseren van niveaugroepen en klas overschrijdende activiteiten.
 • Opvolgen van de kinderen doorheen heel de basisschool: via een zorgvuldig opgebouwd leerlingvolgsysteem, overlegmomenten, gesprekken met ouders, een zorgplan.
 • Creatief en gemotiveerd zijn.
 • Bereid zijn tot permanente bijscholing.
 • Openstaan voor nieuwe tendensen in het basisonderwijs: ICT, GWP’s,
 • Integratie van nieuwe technologieën: computers met internetaansluiting in de klas en in de computerklas, smartboards…
 • Inspelen op wat kinderen ons vertellen.

We hechten belang aan een degelijke opvoeding.

Onze school heeft als taak de kinderen te begeleiden bij het vormen en verwoorden van hun mening ten aanzien van thema’s die leven in onze huidige maatschappij. Ze moeten leren initiatieven nemen en hun verantwoordelijkheid opnemen. We vinden het belangrijk dat de kinderen respect hebben voor elkaar, elkaars mening en elkaars bezit, voor de leermiddelen en de infrastructuur van de school.

 • We sporen kinderen aan tot het gebruik van een deftige en verzorgde taal op onze school.
 • We helpen hen om weerbaar te worden tegen negatieve invloeden van de maatschappij.
 • Onze leerkrachten gaan op een eerlijke en uitnodigende wijze om met de kinderen zodat er een vertrouwenssfeer ontstaat.

Heel belangrijk is SAMEN school maken.

De ouders hebben nog steeds de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding. Daarom werken we als school nauw samen met de ouders.

Een eerste aspect van deze samenwerking is een goede informatie- uitwisseling:

 • Wij informeren de ouders op schriftelijke wijze via brieven, agenda of een heen- en weerschriftje, schoolinfo op facebook of website, rapporten, nieuwsbrieven,…..
 • Wij organiseren ook open klasdagen (per jaar voor elke instapdatum), oudercontacten (ook voor de kleuters), persoonlijke gesprekken, telefonisch, eventueel tijdens huisbezoeken.

De ouders kunnen altijd zowel met de directie als met de leerkrachten schriftelijk, telefonisch of persoonlijk contact opnemen.

We streven ook naar een goede samenwerking bij het zoeken naar oplossingen voor eventuele problemen of moeilijkheden.

Hierbij is het belangrijk elkaar zo snel en zo volledig mogelijk in te lichten en acties te coördineren.

De school werkt samen met het CLB. De school kan, in samenspraak met het CLB en de ouders, externe hulp inroepen waar nodig.

Om dit alles te realiseren werkt het schoolteam hierbij als een sterke, enthousiaste en gemotiveerde eenheid, die gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor alle kinderen op zich neemt.

Elke dag opnieuw stellen de personeelsleden van onze school uw kind centraal.

 

© 2016 Basisschool Herckerhof